आचार्यपाठ्यक्रमे - अधोनिर्दिष्टेषु शास्त्रेषु अन्यतमं शास्त्रम् आदाय विशेषज्ञतां प्राप्तुं व्यवस्था वर्तते -
In Acharya programme, specialization can be done in any of of the following Shastras -

  1. व्याकरणम्
  2. ज्यौतिषम्
  3. साहित्यम् (अलङ्कारशास्त्रम्)